Wetgeving

Wetgeving

De manier waarop RED zijn veiligheidsplan organiseert, is gebaseerd op de Belgische wetgeving. Hiervoor moeten we teruggaan naar de wet van 16 maart 1968 betreffende de Politie over het Wegverkeer, en wel meer bepaald naar artikel 9:

“De inrichting van en de deelneming aan sportwedstrijden of sportcompetities die geheel of ten dele op de openbare weg plaatshebben, zijn verboden, behoudens voorafgaand en schriftelijk verlof van de burgemeesters van de gemeenten op welker grondgebied die wedstrijden of competities plaatshebben. Het verlof zal in voorkomend geval bepalen welke voorzorgen dienen te worden getroffen en welke voorwaarden nageleefd, zowel door de organisators als door de deelnemers, in het belang van de veiligheid van personen, van het verkeer in het algemeen en van een normaal verloop van de wedstrijd of van de competitie. De Koning stelt de voorwaarden vast waaraan bepaalde wedstrijden en competities, alsmede het verlenen van het verlof moeten voldoen; deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op de aansprakelijkheidsverzekering.”

Met andere woorden, het is wettelijk de Burgemeester die de toestemming moet geven voor het organiseren van een rally. Als gevolg op een wet worden meestal een aantal Koninklijke Besluiten uitgevaardigd. Een Koninklijk Besluit bevat uitvoerende maatregelen die een precisering inhouden van een wet. In 1997, 1998 en 2003 werden, bij wijze van KB, bijkomende voorwaarden gesteld. We lichten de belangrijkste hoofdstukken even toe:
KB van 28/11/1997, Art. 12

“De organisatoren voorzien minstens in de volgende medische middelen en middelen tot brandbestrijding :
1° een coördinerende geneesheer, met ervaring in de medische urgentie en die ertoe gehouden is, voorafgaand aan de wedstrijd of competitie, de medische urgentiestructuren gevestigd in de provincie of provincies waar de wedstrijd of de competitie plaatsvindt, te contacteren;
2° bij de start van elke klassementsproef :
– een dokter;
– een uitgeruste ziekenwagen;
– een ploeg hulpverleners;
– een depannagewagen;
– een brandweerploeg;
3° op een tussenpunt, indien de ritten langer zijn dan 15 km :
– een dokter;
– een uitgeruste ziekenwagen;
– een ploeg hulpverleners.”

Dus sindsdien moest aan de start van elke KP een ploeg hulpverleners en een dokter staan. Daarenboven moest er ook een coördinerende geneesheer zijn, ‘met ervaring in de medische urgentie’. Over welke kwalificaties deze arts juist moest beschikken, was toen niet heel duidelijk, vandaar dat in een latere omzendbrief het volgende stond te lezen:
“De coördinerende geneesheer voorzien in artikel 12, 1°, dient niet over een bijzonder brevet te beschikken, maar dient ervaring binnen de dringende medische hulpverlening te bewijzen. Tot aan de oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening zal de provinciale gezondheidsinspecteur deze beroepskwaliteit van de door de organisator voorgestelde coördinerende geneesheer beoordelen en deze laatste herinneren aan de opdrachten eigen aan de specifieke functie.”
Het spreekt voor zich dat dit het probleem absoluut niet vereenvoudigde. In dezelfde omzendbrief stond terloops te lezen:
“Het begrip « uitgeruste ziekenwagen » betekent niet alleen dat de materiële uitrusting moet beantwoorden aan de normen toepasselijk op de “100”-wagens, maar houdt ook de aanwezigheid in van hulpverleners-ambulanciers aan boord.”
Vandaar dat RED zich het recht voorbehoudt om, bij aanvang van de wedstrijd, de ziekenwagens te bekijken.
Een KB van 28/03/2003 maakt de voorwaarden nog iets strenger: in artikel 7 van dit KB lezen we:

Artikel 12, 1° wordt vervangen als volgt :

« 1° een coördinerende geneesheer, coördinator voor de geneeskundige hulpverlening die beschikt over één van de kwalificaties die voorzien worden in art. 9, § 1, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden. Deze geneesheer dient ter plaatse te zijn en is ertoe gehouden voorafgaand aan de wedstrijd of competitie, de medische urgentiestructuren gevestigd in de provincie of provincies waar de wedstrijd of de competitie plaatsvindt, te contacteren; »

Daarmee valt het doek over de discussie; vanaf 2003 moet, voor elke rally(sprint), de coördinerende geneesheer een erkend MUG arts zijn. Voor de volledigheid kunnen onze leden hieronder de volledige teksten lezen:

28 NOVEMBER 1997 – Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

15 DECEMBER 1997 – Omzendbrief OOP 25 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

3 JULI 1998 – Omzendbrief OOP 25bis ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

28 MAART 2003 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben